BIP Sp. z o. o.


Ogłoszenie


W wyniku badań organoleptycznych inspektorzy inspekcji Handlowej stwierdzili, że przy ustawieniu drabin jako przystawnych trzyelementowych rozsuwanych, szerokość podstawy drabiny aluminiowej DW 3x7 wynosi 712 mm, podczas gdy zgodnie z pkt. 4.2.1 normy PN-EN 131 -1:2015-12 Drabiny -Część I: Terminologia, rodzaje, wymiary, funkcjonalne (zwane dalej "normą"), minimalna szerokość podstawy powinna wynieść 734,5 mm. Z kolei w przypadku drabiny aluminiowej 3 elementowej DW 3x9 szerokość podstawy przy ww. ustawieniu wynosi 756 mm, podczas gdy zgodnie z pkt. 4.2.1 normy minimalna szerokość podstawy powinna wynieść 894 mm.

W ocenie inspektorów inspekcji Handlowej , stwierdzone nieprawidłowości wpływają na pogorszenie stabilności drabin i mogą spowodować utratę równowagi użytkownika podczas wchodzenia, a w konsekwencji doprowadzić do upadku oraz spowodowania obrażeń ciała.

W związku z powyższym klienci , którzy nabyli ww. towar w roku 2017 mogą oddać towar i otrzymają zwrot kosztów.
Z poważaniem Bartłomiej Skąpski